Zoeken

voordelen stad Hasselt

Parkeerkaart autodelen

Een parkeervergunning voor autodelen is twee jaar geldig. Na deze periode moet een nieuwe parkeervergunning aangevraagd worden.

Voorwaarden

 • De deelwagen wordt met minstens drie leden gedeeld;
 • Deze deelwagen moet ingeschreven zijn op naam en domicilie adres (in Hasselt) van één van de leden.
 • Leden die op eenzelfde domicilie adres ingeschreven zijn, worden slechts als één lid van de autodeelgroep meegeteld;
 • Het autodelen is formeel bekrachtigd door afsluiting van een ‘autodeelcontract’ tussen de voertuig eigenaar en alle leden van de autodeelgroep dat juridisch afdwingbaar is, waarin duidelijk alle rechten en plichten van elk individueel lid staan vermeld. In dit contract staan duidelijk alle afspraken m.b.t. de autodeelsamenwerking.
 • Alle leden van de autodeelgroep dienen aan te tonen dat zij over een permanent gebruiksrecht op de deelauto beschikken doordat ze zijn opgenomen in de verzekeringspolis van het voertuig, ofwel als bestuurder van het voertuig, ofwel door middel van een autodeelverzekeringspolis. (ps. bij autodeelverzekering, vraag het Cozywheels-secretariaat naar een bewijs van de autodeelverzekering).

Aanvraag

De aanvraag van een parkeervergunning voor autodelen kan zowel gebeuren via een online e-loket als bij de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. Als de parkeervergunning voor autodelen via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager verplicht om de bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen.

Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor autodelen dienen volgende documenten als bewijsstuk voorgelegd of bezorgd te worden:

 • Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier ‘parkeervergunning autodelen’ door de aanvragers en verantwoordelijke van de autodeelgroep (zie onderstaande knop).
 • (Een kopie van) de identiteitskaarten (voor- en achterzijde) van alle leden en de verantwoordelijke van de autodeelgroep, met voor elk van deze personen de vermelding van het domicilieadres.
 • (Een kopie van) het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de parkeervergunning aangevraagd wordt (voor- en achterzijde), waarop de naam en het domicilieadres van de voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat.
 • (Een kopie van) het volledige contract van autodeelsamenwerking, gedateerd en ondertekend door zowel de voertuigeigenaar als alle leden van de autodeelgroep.
 • Een verzekeringsbewijs waarop duidelijk de namen van de aanvragers (leden van de autodeelgroep) vermeld staan als hoofdbestuurders of occasionele bestuurders.

Opmerkingen

 • Per deelwagen kan slechts één parkeervergunning voor autodelen uitgereikt worden.
 • Op eenzelfde adres kunnen parkeervergunningen voor autodelen gecombineerd worden met bewonersparkeervergunningen en mantelzorgparkeervergunningen, maar het totaal van dergelijke parkeervergunningen geldig op dat adres kan nooit hoger zijn dan drie.
 • Voor de specifieke geldigheid van de parkeervergunning kan je art. 2.7.6 op p. 27 van het reglement lezen.