Algemene Voorwaarden

1. Over ons

 1. Cozywheels is een dienst voor het delen van particuliere voertuigen. Onze dienst biedt zowel een algemene website www.cozywheels.be (de “Site”), als het my.cozywheels platform (het “Platform”) dat alleen toegankelijk voor leden is, aan.
 2. Deze dienst wordt u aangeboden door Mpact vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Koningin Maria Hendrikaplein 65 B, 9000 Gent en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen BE 0415.131.393 (voor in Vlaanderen woonachtige personen) en door Mpact asbl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5030 Gembloux, Rue Buisson Saint Guibert 1, en ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen BE 0421.220.916 (voor inwoners van het Brussels Gewest en Wallonië).
 3. Door gebruik te maken van het Platform, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van ons Platform.
 4. Indien u vragen, klachten of suggesties heeft over de Site of het Platform, of indien u contact wenst op te nemen met Cozywheels, kunt u ons bereiken per e-mail op hello@cozywheels.be of per telefoon op 09/242 32 79.

 

2. Hoe een voertuig delen?

 1. Het delen van voertuigen gebeurt vanaf het platform.
 2. Het lid kan zijn eigen voertuig delen of het voertuig van een ander lid gebruiken. Wij zullen ze respectievelijk “Eigenaar” en “Gebruiker” noemen.
 3. Het aanmaken van een gebruikersaccount (het “Account”) is gratis, maar het is noodzakelijk om lidmaatschapsgeld te betalen om te kunnen profiteren van alle Cozywheels tools. Om lid te worden moet u:
  • Ouder zijn dan 18 jaar
  • De lidmaatschapsbijdrage betalen zoals bepaald in artikel 3.1.
 4. Na ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage, zal Cozywheels uw account activeren en kunt u een voertuig delen.
 5. Activering van uw account is afhankelijk van onze goedkeuring. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit en achtergrond te controleren en naar eigen goeddunken te weigeren uw account te activeren. Wij kunnen uw account te allen tijde deactiveren indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat u deze voorwaarden schendt, misbruik maakt van de dienst of het voorwerp bent van klachten.
 6. In geval van toepassing van punt 2.5 wordt het lidmaatschapsgeld niet terugbetaald.
 7. Het lid stemt ermee in alle gegevens in zijn account up-to-date te houden.

 

3. Prijs en betaling 

 1. Het lid moet de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen om gebruik te kunnen maken van onze dienst. Deze moeten online worden betaald bij de inschrijving of door storting op de rekening van Mpact vzw BE52 7374 2631 1609 (voor leden in Vlaanderen) of Mpact asbl BE17 0012 2191 1121 (voor leden in Brussel en Wallonië).
  • Wanneer de vervaldatum van het lidmaatschap nadert, zal het lid een herinnering ontvangen om te betalen om het lidmaatschap te verlengen. Het lid moet de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen binnen twee weken na de in de herinnering aangegeven datum, anders wordt het account gedeactiveerd.
 2. De eigenaar is verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs waarvoor hij/zij het voertuig wenst te delen. Om deze prijs te bepalen, kan de rekentool op ons Platform gebruikt worden.
  • Het tarief moet in de geest blijven van het delen van de kosten van het voertuig. In geen geval mag deze zo hoog zijn dat de Eigenaar winst kan maken.
 3. Deze prijs wordt weergegeven op de voertuigpagina en omvat:
  1. Wagen
   • Brandstof
   • Autoverzekering
   • Verwacht onderhoud en reparaties
   • Reservepot (optioneel)
   • Taksen
  2. Fietsen
   • Eventuele verzekering
   • Verwacht onderhoud en reparaties
 4. Elke maand ontvangen de leden een overzicht van de afgelegde kilometers. Dit overzicht wordt gegenereerd op basis van de kilometergegevens die door de leden op het Platform zijn ingevoerd.
 5. De gebruiker is aansprakelijk tegenover de eigenaar voor de kosten van het gebruik van het voertuig.
  • In geval van wanbetaling wordt verwezen naar artikel 7.2.
 6. De betalingswijze wordt bepaald door het lid dat eigenaar is en kan worden aangegeven in het deelreglement.

 

4. Een deelgroep opstarten

 1. De contactgegevens van de leden verschijnen op de interactieve kaart op het Platform en de Site. De Kaart laat toe de Eigenaars en de Gebruikers te lokaliseren.
 2. Het lid kan op elk ogenblik beslissen niet op de kaart te verschijnen door zijn/haar voorkeur op zijn/haar profiel te wijzigen.
 3. Een lid moet zelf zijn deelgroepje(s) creëren. Een deelgroepje bestaat uit verschillende mensen die hetzelfde voertuig delen. Je kan dus tot verschillende deelgroepjes behoren:
  • Een geïnteresseerde gebruiker neemt contact op met een eigenaar door middel van de contactgegevens die op de interactieve kaart zichtbaar zijn. Omgekeerd kan ook een eigenaar op zoek gaan naar geïnteresseerde gebruikers.
  • De eigenaar voegt  de gebruiker toe aan de vrienden van zijn/haar voertuig. Deze optie is te vinden op de voertuigpagina. Via het e-mailadres kan een gebruiker toegevoegd worden. Let wel: deze moet al een account hebben.
  • De gebruiker ontvangt een e-mail op het e-mailadres dat aan zijn account is gekoppeld. Hij/zij moet de uitnodiging aanvaarden door op de link in de e-mail te klikken.
 4. Wij bevelen aan dat de eigenaar:
  • een contract ondertekent met elke gebruiker. Een voorbeeldcontract is beschikbaar op het Platform.
  • Een huishoudelijk reglement opstelt waarin de praktische voorwaarden zijn vastgelegd (prijs, sleuteloverdracht, hoe te reserveren, wat gebeurt er in geval van schade, wanbetaling,…). Een voorbeeld is te vinden op het Platform.
  • Het contract en het reglement hebben juridische waarde en binden de leden.
  • Het contract en het reglement zijn niet verplicht, maar worden wel sterk aanbevolen. De eigenaar kan ze opslaan op zijn profiel. In dat geval zijn ze vrij toegankelijk voor de andere leden van de deelgroep.
 5. De eigenaar kan de privé-instellingen aanpassen voor elk van de geregistreerde voertuigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de wijze van bevestiging van boekingen of de zichtbaarheid ervan op de Kaart.
 6. De eigenaar behoudt zich het recht voor zijn voertuig al dan niet te delen met een kandidaat-Gebruiker.
 7. De leden zijn als enige verantwoordelijk voor de goede werking van hun deelgroep(en) en voor de naleving van de schriftelijke overeenkomsten.

 

5. Uw verplichtingen

 1. Je verbindt je ertoe:
  • Om het voertuig op een redelijke manier te besturen;
  • De verkeersregels en alle andere toepasselijke voorschriften te volgen;
  • Te zorgen voor het voertuig en deze af te sluiten, en op een veilige plaats te parkeren wanneer het niet wordt gebruikt;
  • Het voertuig proper te houden;
  • Om veiligheidsgordels, autostoeltjes en andere kinderbeveiligingssystemen te gebruiken;
  • Het voertuig aan het einde van het gebruik terug te brengen naar de plaats die met de eigenaar afgesproken werd. 
 2. U stemt ermee in niet te rijden terwijl u oververmoeid bent of onder invloed bent van een middel dat uw vermogen om het voertuig te besturen aantast.
 3. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen van uw gebruik van het voertuig, met inbegrip van overtredingen van de verkeerswet en alle toepasselijke reglementen, parkeerovertredingen, enz. 

 

6. Verzekering

 1. Voertuigen die op het Platform ter beschikking worden gesteld om te delen, moeten voorzien zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA).
 2. Een BA verzekering voor elektrische fietsen en bakfietsen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.
 3. De eigenaar kan zijn/haar voertuig verzekeren met zijn eigen BA verzekering mits de verzekeraar waarbij de verzekering is afgesloten aanvaardt dat het voertuig gedeeld wordt met andere personen.
 4. Indien artikel 6.3 niet van toepassing is, dient de eigenaar een andere verzekering af te sluiten die onder de in dat artikel genoemde voorwaarden valt.
 5. In samenwerking met Group Casier, stelt Cozywheels op de Site de informatie ter beschikking van de VIVIUM verzekering die valt onder de voorwaarden vermeld in artikel 6.3.
  • De eigenaar heeft de mogelijkheid zich op deze verzekering in te schrijven. Daartoe moet de eigenaar contact opnemen met de verzekeraar via de op de Site vermelde contactgegevens.
  • Cozywheels is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de VIVIUM verzekeringspolis.

 

7. Onze verantwoordelijkheid

 1. Cozywheels kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor respectloos gedrag, het niet nakomen van afspraken, onjuiste informatie verstrekt door haar leden of enig incident of schade ontstaan door en/of tijdens het delen (deze lijst is niet limitatief).
 2. Heb je als eigenaar een probleem bij het innen van de bijdrages voor het delen van het voertuig, neem dan contact op met het Cozywheels-team. We zullen nagaan hoe we jou kunnen ondersteunen en indien noodzakelijk beroep doen op experten van Euromex, onze partner voor rechtsbijstand.

 

8. Beëindiging

 1. U kunt uw account op elk moment beëindigen door de aangegeven procedure te volgen.
 2. Cozywheels kan uw gebruikersaccount op elk gewenst moment beëindigen als u in gebreke blijft met het naleven van deze Voorwaarden.
 3. Beëindiging van uw gebruikersaccount zal resulteren in de automatische en onmiddellijke beëindiging van deze Voorwaarden. 

 

9. Slotbepalingen

 1. Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent / respectievelijk Namur.
 2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden van kracht op het moment dat ze op de Site worden gepubliceerd. Het gebruik van de Site en/of het Platform na dergelijke informatie wordt beschouwd als aanvaarding zonder voorbehoud van de gewijzigde Voorwaarden. Indien u de gewijzigde Voorwaarden niet aanvaardt, bestaat uw enige remedie erin alle gebruik van ons Platform te staken.
 3. Mpact behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving,
 4. Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten die u op grond van dwingend recht zou kunnen hebben.
 5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.