Zoeken

Privacybeleid

Navolgend privacybeleid is van toepassing op de website www.cozywheels.be, en de daarmee gerelateerde domeinnamen, en heeft betrekking op de verwerking door Mpact vzw en Mpact asbl van persoonsgegevens van leden, geregistreerden en bezoekers van de website. Dit Privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR-wetgeving). In dit privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de privacywetgeving gebruik kan maken.

De gegevens die de geregistreerde op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving. Opmerkingen en feedback die u op eigen initiatief aan Mpact verstrekt, zullen echter als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Mpact behoudt zich het recht voor om dergelijke opmerkingen en feedback naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel dan ook, met inachtneming van de beperkingen die door de Privacywet worden opgelegd.

1. Contactgegevens

De website wordt beheerd door Mpact en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Mpact vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Maria Hendrikaplein 65B. De contactgegevens zijn te vinden op www.mpact.be/contact . Aan Mpact asbl met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7 wordt toegang verleend tot de gegevens bekomen via de website gezien de applicatie eveneens door haar wordt gebruikt. De officieel aangestelde DPO is Laurens van de Perre en is bereikbaar via e-mail (lvp@cambio.be)

Mpact vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw, Mpact asbl en voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder. 

Deze verwerkers zijn gemachtigd door Mpact om subverwerkers aan te stellen. Deze subverwerkers kunnen in opdracht van de verwerkers bepaalde persoonsgegevens verwerken om de dienstverlening te optimaliseren. Dit kan enkel mits goedkeuring van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers en subverwerkers. Zo moet de verwerker/subverwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Gegevens ingevoerd door derden

Dit heeft enkel betrekking op werknemers/leden van een organisatie met een organisatie-account op www.cozywheels.be

Mpact beroept zich op de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’ zoals bepaald door artikel 6 van de AVG/GDPR. Dit wil zeggen dat Mpact als de verwerkingsverantwoordelijke het recht heeft om noodzakelijke persoonsgegevens te delen met derden mits toestemming van de vragende partij. De omvang en doeleinden van de gedeelde gegevens worden hieronder opgelijst.  Persoonsgegevens kunnen ook via de Cozywheels-coördinator van een organisatie ingevoerd worden. De werknemer wordt ingelicht over de doelstellingen van de dataverwerking en zijn recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Mpact draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens die werden ingevoerd door derden.

2.1 Doel en Type van de opgeslagen gegevens

Bezoekers kunnen zich via my.cozywheels.be registreren en lid worden van Cozywheels om op zoek te gaan naar eigenaars van vervoermiddelen en/of gebruikers.  Mpact registreert en verwerkt de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op voornoemde website en van de diensten die via deze website wordt aangeboden. De door Mpact geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, taal en bankrekeningnummer. 

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Uitwisseling van gegevens met kandidaat-eigenaars of -gebruikers: Wanneer men ervoor kiest om op de vraag- en aanbodkaart zichtbaar te zijn, dan kunnen andere leden je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en de gegevens van het voertuig (als men eigenaar is) zien. Wanneer men iemand als vriend aan een voertuig toevoegt, ziet men deze gegevens ook. Het delen van deze gegevens is noodzakelijk om contact met een nieuwe eigenaar of gebruiker te kunnen leggen. Na het vormen van een deelgroep, moet men elkaar makkelijk kunnen contacteren met betrekking tot reservaties, en is het adres interessant voor een eventuele sleuteloverdracht via brievenbus, alsook om nabije leden te kunnen lokaliseren en/of contacteren op de kaart.
 • Om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over Cozywheels (enkel wanneer de gebruiker hier expliciete toestemming voor geeft)
 • Om de gebruiker te informeren over interessante dingen, evenementen, en diensten van Mpact of andere partners en organisaties die duurzame mobiliteit promoten (enkel wanneer de gebruiker hier expliciete toestemming voor geeft)

2.2 Het activeren en verlengen van je lidmaatschap

Persoonlijke gegevens van leden, waaronder hun uitgevoerde en geplande ritten, zijn toegankelijk voor Mpact, en voor de personen waarmee een vervoermiddel gedeeld wordt. Deze worden op de website ‘vrienden van dit voertuig’ genoemd. Wanneer men bij het aanmaken van een profiel aanduidt zichtbaar op de vraag- en aanbodkaart te willen zijn, zijn de contactgegevens, gegevens van het vervoermiddel, en of men eigenaar of gebruiker is, zichtbaar voor andere leden. Deze instelling kan op elk moment door hem of haar gewijzigd worden. 

Persoonlijke gegevens worden vijf jaar bewaard om de herregistratie van leden te vergemakkelijken. Na vijf jaar inactiviteit worden deze gegevens geanonimiseerd en wordt dit deelbestand alleen bewaard voor statistische informatiedoeleinden.

Telkens het lid persoonsgegevens verstrekt, zal Mpact deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast kan Mpact via website logs anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat de gebruiker, de geregistreerde of het lid gebruikt, of de domeinnaam van de website(s) langs waar deze naar de Mpact-website gekomen is, of de link waarlangs deze die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Mpact-website(s) permanent te optimaliseren voor alle gebruikers. Deze website logs worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard. De surfgegevens worden hierna verwijderd maar kunnen tot dan wel gebruikt worden om problemen van gebruikers te reconstrueren en/of om vast te stellen wie verantwoordelijk is in geval tegen of via de website strafbare feiten zijn gepleegd.

3. Beveiliging van de persoonsgegevens

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Mpact beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Mpact vzw en Mpact asbl, die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.

4. Rechten van de gebruikers

  1. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: het recht op overdraagbaarheid (beter bekend als ‘right to data portability’) betekent dat de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke kan vragen om de persoonsgegevens die hij zelf heeft verstrekt over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit is mogelijk wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene of in het kader van een overeenkomst met de betrokkene of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.
   1. Recht op inzage: gebruikers hebben het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te weten of zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Dit houdt in dat Mpact de gebruiker moet informeren over de verwerking van de persoonsgegevens indien hier een aanvraag voor wordt ingediend. Mpact is verplicht om dit binnen de 30 dagen te beantwoorden. 
   2. Recht op verbetering: gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens te verbeteren of aan te passen indien er vastgesteld wordt dat deze niet correct zijn. 
   3. Recht om vergeten te worden: gebruikers hebben het recht om een aanvraag in te dienen bij mpact om zijn persoonsgegevens te wissen, indien:
   • De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld
   • De gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor het verwerken van de gegevens. 
   • De gebruiker bezwaar geuit tegen een specifieke verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
   • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt (dus niet in overeenstemming met de principes van de AVG/GDPR) 
   1. Recht op de beperking van verwerking: de betrokkene kan vragen om de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:
   • hij de juistheid van de persoonsgegevens betwist en voor de duur dat de juistheid wordt gecontroleerd;
   • de verwerking onrechtmatig is (dus niet voldoet aan de principes van de AVG) en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
   • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking.

   De beperking van verwerking houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens enkel kan opslaan en louter kan verwerken met specifieke toestemming van de betrokkene, voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van een andere persoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

5. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan het lid via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent, info@Mpact.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan het lid vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Als Mpact niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens het lid verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact het lid vragen om het verzoek (nader) te specificeren.

6. Het gebruik van “cookies”

Cookies zijn bestandjes waarin bepaalde gegevens van een bezoeker van een website worden opgeslagen. Deze zijn gekoppeld aan de browser die je gebruikt. Voor de website www.cozywheels.be worden slechts enkele cookies gebruikt. Die gelden meteen voor elk subdomein van de website. Voor het gebruik van alle niet-noodzakelijke cookies wordt expliciete toestemming gevraagd aan de bezoekers van de website. Algemeen kunnen cookies ingedeeld worden naar duur, herkomst en doel.

Duur

 • Session cookies — Deze cookies zijn tijdelijk en verlopen zodra je je browser sluit (of zodra je sessie eindigt).
 • Permanente cookies — Deze categorie omvat alle cookies die op je harde schijf blijven totdat je ze zelf wist of je browser deze wist, afhankelijk van de vervaldatum van de cookie.

Herkomst

 • First-party cookies — Zoals de naam al aangeeft, worden first-party cookies rechtstreeks op je apparaat geplaatst door de website die je bezoekt.
 • Cookies van derden — Dit zijn de cookies die op je apparaat worden geplaatst, niet door de website die je bezoekt, maar door een derde partij, zoals een adverteerder of een analysesysteem.

Doel

 • Noodzakelijke cookies — Zonder deze kan de site niet werken, daarom kunnen ze niet geweigerd worden door de gebruiker.
 • Voorkeurscookies (“functionele cookies”) — Deze cookies laten toe om je eigen voorkeuren op te slaan. Het gaat hier om voorkeuren als niet-ingelogde gebruiker.
 • Statistische cookies — .Deze cookies worden ook wel ‘prestatiecookies’ genoemd en verzamelen informatie over hoe je een website gebruikt, zoals welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt. Geen van deze informatie kan worden gebruikt om je te identificeren. Het is allemaal geaggregeerd en daarom geanonimiseerd. Hun enige doel is om de functies van de website te verbeteren.
 • Marketing cookies — Deze cookies houden je online activiteiten bij om adverteerders te helpen relevantere advertenties te leveren of om te beperken hoe vaak je een advertentie ziet. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn permanente cookies en bijna altijd van derde partij.

6.1 Cookies op cozywheels.be

Noodzakelijke cookies (first-party, door cozywheels.be)

Voorkeurscookies (first-party, door cozywheels.be)

Statistische cookies (first-party, website statistieken door Google Analytics)

Marketing cookies

Na het geven van je expliciete toestemming, gebruikt de website marketing cookies.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is het tagbeheersysteem van Google. Het gebruikt geen cookies en verzamelt dus geen persoonsgegevens. Google Tag Manager activeert andere tags die onder bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als de deactivering op domein- of cookieniveau is uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Meer informatie over Google Tag Manager.
 
Google Analytics

De cookies die gebruikt worden door Google Analytics stellen ons in staat om je gebruik van onze website te volgen zodat we onze website, de inhoud en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. De informatie die in deze context wordt verzameld, is anoniem en kan jou niet identificeren. Lees meer over gegevensverzameling en -verwerking door Google.

Meta-Pixel

De Meta-Pixel stelt ons in staat om je gebruik van onze website te volgen, zoals de conversies, de paginaweergaven, de aankopen (indien van toepassing) en de registraties. Ze stellen ons ook in staat om je gerichte advertenties te tonen op de sociale netwerken van Meta en het app-netwerk, evenals remarketing advertenties. Lees meer over de gegevensverzameling en -verwerking van Meta.

Youtube

Deze cookies kunnen ook door Youtube worden geplaatst op pagina’s waar een Youtube-video is ingesloten, tenzij je ze weigert. Daarom kun je op deze site ook kiezen om ze te weigeren.

Je kan je voorkeuren met betrekking tot cookies op elk moment wijzigen, door op het icoon links onderaan de website te klikken.