Onderstaand privacybeleid is van toepassing op de website www.cozywheels.be, alsook op de gerelateerde domeinnamen, en betreft de verwerking door Mpact vzw, Autodelen.net en Mpact asbl voor persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites en diensten en verstrekt op vermoedde site. Dit Privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacywet”).

De gegevens die u invoert op de website worden vertrouwelijk behandeld, conform de Privacywet. elke opmerking en reactie die u spontaan en op eigen initiatief aan Autodelen.net en Mpact geeft, wordt echter als niet- vertrouwelijk behandeld. Autodelen.net en Mpact houdt zich het recht voor om deze opmerking en reactie naar eigen inzicht te gebruiken, voor welk doel dan ook, onder voorbehoud van beperkingen opgelegd door de privacywet.

1. Verantwoordelijk voor de behandeling

De website wordt beheerd door Mpact vzw, met maatschappelijke zetel te Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent, die ook verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de privacy. Contactgegevens vind je op https://www.cozywheels.be/contact/.

Toegang tot de gegevens die via de website worden verzameld, wordt verleend aan Mpact asbl met maatschappelijke zetel Rue Buisson-Saint-Guibert 1 bus b, 5030 Gembloux en Autodelen.net vzw met maatschappelijke zetel Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent. Beide partijen kunnen ook onderaannemers inschakelen. De onderaannemer staat in voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw, Mpact asbl en Autodelen.net vzw, alsook voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). Personen die bevoegd zijn om gegevens te verwerken onder het directe gezag van de verantwoordelijke vallen niet in deze categorie.

De verwerking verantwoordelijke is natuurlijk buitengewoon streng in zijn selectie van onderaannemers. Op deze manier moet een onderaannemer voldoende garanties bieden op het vlak van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de gegevensverwerking, alsook voldoen aan artikel 16, §1 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordleijke is niet verantwoordelijk voor enig verlies of corruptie van gegevens, identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal, virussen of Trojaanse paarden, SQL- injecties of andere aanvallen gericht op online cloud systemen of portals. De onderaannemer kiest op basis van zijn professionele expertise zelfstandig de meest geschikte technische toepassing voor de gegevensverwerking.

2. Aard van de verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van hun verwerking

Mpact asbl en Autodelen.net vzw kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het type browser of het Ip-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarmee u op de website van Cozywheels bent beland, of waarvoor u deze verlaat. Hierdoor kunnen websites in ons beheer continu worden geoptimaliseerd voor gebruikers. De navigatiegegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd, maar kunnen wel worden gebruikt om vast te stellen wie verantwoordelijk is wanneer strafbare feiten tegen of via de website worden gepleegd.

Bezoekers kunnen zich ook isnchrijven op de site www.cozywheels.be opm op zoek te gaan naar Cozywheelers of om de werking van hun autodeelgroep te organiseren (reservaties, facturatie,..). Mpact asbl en Autodelen.net vzw registreren en verwerken persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt wanneer hij/zij gebruik maakt van de functionaliteiten van de bovengenoemde websites en de diensten die via deze sites worden aangeboden. De persoonsgegevens die Mpact asbl en Autodleen.net registreert en verwerkt betreffen namen en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere optionele gegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen voor volgende doeleinden gebruikt: 

  • Voor de doeleinden waarvoor de gebruiker de gegevens invoert: om te communiceren met kandidaten voor het delen van voertuigen of om onze tools voor groepsbeheer te gebruiken.
  • O de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over zaken met betrekking tot autodelen en duurzame mobiliteit.
  • Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker te informeren over interessante dingen, evenementen en diensten van Mpact en Autodelen.net vzw of andere partners en andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten.

Persoonlijke gegevens worden vijf jaar bewaard om de herregistratie van leden te vergemakkelijken. na vijf jaar inactiviteit worden deze gegevens geanonimiseerd en wordt dit deelbestand alleen bewaard voor statistische informatiedoeleinden.

Telkens wanneer de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt zullen Mpact asbl en Autodleen.net deze verwerken in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

Cozywheels is een betaalde voertuigdeeldienst die wordt aangeboden door de vzw’s Mpact en Autodelen.net. Met Cozywheelsleden bedoelen we mensen die een betaald abonnement hebben gekocht en mensen die door betalende leden aan hun huishouden worden toegevoegd. De beëindiging van het lidmaatschap van een bijdragend lid betekent automatisch de beëindiging van het huishouden.
Leden hebben tot 14 dagen de tijd om hun lidmaatschap te betwisten. Ze kunnen een schriftelijk verzoek indienen per post of per mail op het adres hello@cozywheels.be. Cozywheels stort deze betaling vervolgens binnen 14 werkdagen terug op het rekeningnummer waarmee het lid de betaling heeft gedaan.

3. Gegevensautorisatie

Door zijn persoonsgegevens via de website mee te dlene, machtigt de gebruiker Mpact en Autodelen.net uitdrukkelijk om ze te verwerken voor de aangegeven doeleinden. Deze machtiging omvat ook de toestemming om persoonsgegevens (verplicht) te sturen naar bedrijven die samenwerken met Mpact en deze te laten verwerken: Autodelen.net vzw, Mpact asbl, partners en andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten, Google Analytics en mailChimp, een programma voor het verzenden van e-mail.

Door het plaatsen van een cookie door Google, zie ‘cookies’ en ‘google analytics’ zoals uitgelegd in het Privacybeleid, ontvangt Google geaggregeerde demografische gegevens en belangengroepen. De dienstverlener gebruikt ze voor statistische rapportagedoeleinden.

Afgezien van de hiervoor genoemde categorieën van ontvangers, geeft Mpact geen persoonsgegevens door aan derden, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en in gevallen waarin dit uitdrukkelijk wettelijk verplicht is. Indien Mpact toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, dient hiervoor specifieke voorafgaande toestemming te worden gevraagd en dient de gebruiker specifiek op deze situatie te worden gewezen. Het bovenstaande geldt ook bij het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU.

4. Veiligheid van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via de website worden verzonden, worden opgeslagen en verwerkt via een elektronisch systeem beheerd door Mpact, in een afgesloten en beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor een bepaald aantal bevoegde personen ten dienste van Mpact vzw, Mpact asbl en Autodelen.net vzw, die bevoegd zijn de gegevens in te zien en te verwerken.

5. Recht van mening, correctie en eliminatie van persoonsgegevens

U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. u kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden, tegen de combinatie van uw persoonsgegevens om een ​​profiel te vormen, of tegen de ontvangst per e-mail of per post van informatie en voorstellen. U hebt ook het recht om te verzoeken om verwijdering of verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer er geen dwingende reden is voor permanente verwerking of wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking ervan en er geen dwingende legitieme reden die het laatste rechtvaardigt.

Op vertoon van een bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent, info@mpact.be, gratis verkrijgen schriftelijke mededeling van uw persoonlijke gegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om eventuele gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, te corrigeren, of vragen om de gegevens te wissen, in overeenstemming met de geldende regelgeving op dit gebied. Wanneer Mpact niet of onvoldoende in staat is te achterhalen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact u vragen uw verzoek (nader) te specificeren. Mpact schort dan de uitvoering van uw verzoek op totdat u aanvullende gegevens heeft verstrekt.

De gebruiker heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat u de mogelijkheid geeft om uw persoonlijke gegevens die aan Mpact zijn verzonden in een gestructureerde, gebruikelijke en elektronische vorm te ontvangen en ze te hergebruiken voor persoonlijke doeleinden, ongeacht Diensten.

Wat betreft het gebruik van persoonsgegevens om de gebruiker te informeren over interessante dingen, evenementen en diensten van Mpact, kunt u – wanneer u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen – de melden bij Mpact. In alle e-mails en elektronische nieuwsbrieven die Mpact verstuurt, wordt ook een link geplaatst zodat u zich kunt uitschrijven voor deze communicatie. Mpact kan de gebruiker informeren via nieuwsbrieven tot twee (2) jaar na het laatste gebruik van de dienst.

U kunt ook contact opnemen met het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt ook een klacht indienen bij de Commission de la vie privée als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn verwerkt of dat de verwerking ervan een inbreuk vormt op de Privacywet.

6. Het gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een “cookie” is een tekstbestand dat door de server van een website in de “browser” van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. “Cookies” kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een “cookie” kan alleen een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn ‘cookies’ die niet van de website zelf komen, maar van derden, bijvoorbeeld een marketing- of advertentie-plug-in. Dit is bijvoorbeeld het geval met “cookies” van Google Analytics. Voor dergelijke “cookies” moet de sitebezoeker eerst toestemming geven voor de activering ervan via een pop-upframe of -balk onderaan of bovenaan de website, die naar deze praktijk verwijst. Dit staat verder onderzoek op de website echter niet in de weg.

U kunt uw browser zo configureren dat “cookies” niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een “cookie” wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via uw browserinstellingen (via de helpfunctie). Houd er daarbij rekening mee dat sommige grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door de website (s) te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van “cookies”.

7. Google analytics

De website (s) maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de site (s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de “cookie” gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (s) (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de websites op te slaan, om rapporten over de activiteit op de sites samen te stellen ter attentie van hun exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de sites en het gebruik ervan. Internet. Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is, of zolang deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene configuraties te kiezen. Mpact wijst u er echter op dat u in dit geval waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van de website (s) kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van de website (s) geeft u Google toestemming om informatie te verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wanneer iemand zich wil afmelden voor Google Analytics, kan dat ook via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Voor apps gebeurt tracking voor Google Analytics niet via een ‘cookie’, maar via Android Advertising ID en iOS Identifier for Advertisers (IDFA) voor apps.

De logs op de eigen website worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard.

8. Mailchimp

Mpact gebruikt MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden alleen verzonden als de gebruiker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

9. Wijziging van het privacybeleid

Mpact kan de inhoud van haar privacybeleid op elk moment wijzigen.

De wijziging wordt aangekondigd op de homepage van de website (s) en / of via e-mail en treedt zeven (7) dagen na bekendmaking in werking. Het voortgezet gebruik van de website (s) wordt in ieder geval beschouwd als aanvaarding van het gewijzigde privacybeleid.

Mpact behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website (s) te wijzigen, op te schorten, te stoppen of gedeeltelijk of beperkt toegankelijk te maken, zonder voorafgaande waarschuwing.

Als je meer informatie wilt over ons privacybeleid, neem dan contact op met het Cozywheels-team – hello@cozywheels.be

Laatst bijgewerkt op 14/12/2020