Navolgend privacybeleid is van toepassing op de website www.cozywheels.be, en de daarmee gerelateerde domeinnamen, en heeft betrekking op de verwerking door Mpact vzw en Mpact asbl van persoonsgegevens van leden, geregistreerden en bezoekers van de website. Dit Privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR-wetgeving). In dit privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de privacywetgeving gebruik kan maken.

De gegevens die de geregistreerde op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving. 

Cozywheels is een betaalde voertuigdeeldienst die wordt aangeboden door Mpact. Met Cozywheelsleden bedoelen we mensen die een betaald abonnement hebben gekocht en mensen die door betalende leden aan hun huishouden worden toegevoegd. De beëindiging van het lidmaatschap van een bijdragend lid betekent automatisch de beëindiging van het huishouden. Geregistreerden zijn mensen die een profiel aangemaakt hebben, maar (nog) geen lidgeld betaalden.

Leden hebben tot 14 dagen de tijd om hun lidmaatschap te betwisten. Ze kunnen een schriftelijk verzoek indienen per post of per mail op het adres hello@cozywheels.be. Cozywheels stort deze betaling vervolgens binnen 14 werkdagen terug op het rekeningnummer waarmee het lid de betaling heeft gedaan.

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De website wordt beheerd door Mpact en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Mpact vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Maria Hendrikaplein 65B. De contactgegevens zijn te vinden op www.mpact.be/contact . Aan Mpact asbl met maatschappelijke zetel te 5030 Gembloux, Rue Buisson-Saint-Guibert 1 bus B wordt toegang verleend tot de gegevens bekomen via de website gezien de softwaretool eveneens door haar wordt gebruikt.

Mpact vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw, Mpact asbl en voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder. 

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Bezoekers kunnen zich via www.cozywheels.be registreren en lid worden van Cozywheels om op zoek te gaan naar eigenaars van vervoersmiddelen en/of gebruikers.  Mpact registreert en verwerkt de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op voornoemde website en van de diensten die via deze website wordt aangeboden. De door Mpact geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen: naam, voornaam, geslacht, contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, en andere optionele gegevens. Leden die een vervoersmiddel via het Cozywheels platform delen, delen ook informatie over hun vervoersmiddel met ons. Voor een auto, aangepaste wagen, of bestelwagen gaat dit over de nummerplaat, merk, model, categorie, aantal zitplaatsen, transmissie, prijs/km, en andere optionele gegevens. Bij een bestelwagen is het ook vereist te laten weten of een rijbewijs B of C noodzakelijk is. Voor een bakfiets gaat dit over het merk, model, categorie, maximaal gewicht, aantal wielen, aantal te vervoeren kinderen, cargo-locatie, prijs/halve dag, en andere optionele gegevens. Voor een elektrische fiets gaat dit over het merk, model, prijs/halve dag, en andere optionele gegevens. 

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Uitwisseling van gegevens met kandidaat-eigenaars of -gebruikers: Wanneer men ervoor kiest om op de vraag- en aanbodkaart zichtbaar te zijn, dan kunnen andere leden uw naam, mailadres, telefoonnummer, adres, en de gegevens van het voertuig (als men eigenaar is) zien. Wanneer men iemand als vriend aan een voertuig toevoegt, ziet men deze gegevens ook. Het delen van deze gegevens is noodzakelijk om contact met een nieuwe eigenaar of gebruiker te kunnen leggen. Na het vormen van een deelgroep, moet men elkaar makkelijk kunnen contacteren met betrekking tot reservaties, en is het adres interessant voor een eventuele sleuteloverdracht via brievenbus.
  • Om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over Cozywheels (enkel wanneer de gebruiker hier expliciete toestemming voor geeft)
  • Om de gebruiker te informeren over interessante dingen, evenementen, en diensten van Mpact of andere partners en organisaties die duurzame mobiliteit promoten (enkel wanneer de gebruiker hier expliciete toestemming voor geeft)
  • Het activeren en verlengen van je lidmaatschap
  • Het geslacht geeft minimale info over een potentiële Cozywheels-partner

Persoonlijke gegevens van leden, waaronder hun uitgevoerde en geplande ritten, zijn toegankelijk voor Mpact, en voor de personen waarmee een vervoersmiddel gedeeld wordt. Deze worden op de website ‘vrienden van dit voertuig’ genoemd. Wanneer men bij het aanmaken van een profiel aanduidt zichtbaar op de vraag- en aanbodkaart te willen zijn, zijn de contactgegevens, gegevens van het vervoersmiddel, en of men eigenaar of gebruiker is, zichtbaar voor andere geregistreerden. Deze instelling kan op elk moment door hem of haar gewijzigd worden. 

Persoonlijke gegevens worden vijf jaar bewaard om de herregistratie van leden te vergemakkelijken. Na vijf jaar inactiviteit worden deze gegevens geanonimiseerd en wordt dit deelbestand alleen bewaard voor statistische informatiedoeleinden.

Telkens het lid persoonsgegevens verstrekt, zal Mpact deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast kan Mpact via website logs anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat de gebruiker, de geregistreerde of het lid gebruikt, of de domeinnaam van de website(s) langs waar deze naar de Mpact-website gekomen is, of de link waarlangs deze die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Mpact-website(s) permanent te optimaliseren voor alle gebruikers. Deze website logs worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard. De surfgegevens worden hierna verwijderd maar kunnen tot dan wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is in geval tegen of via de website strafbare feiten zijn gepleegd.

3. GEGEVENS INGEVOERD DOOR DERDEN 

Dit heeft enkel betrekking op werknemers/leden van een organisatie met een organisatie-account op www.cozywheels.be. Persoonsgegevens kunnen ook via de Cozywheels-coördinator van een organisatie ingevoerd worden. De werknemer wordt ingelicht over de doelstellingen van de dataverwerking en zijn recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Mpact draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens die werden ingevoerd door derden. 

4. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Mpact beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Mpact vzw en Mpact asbl die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. 

5. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het lid beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Ook kan het lid zich kosteloos verzetten tegen het verstrekken van diens persoonsgegevens aan derden, het combineren van diens persoonsgegevens tot een profiel, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Daarnaast beschikt het lid over het  recht om de schrapping of verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer het lid bezwaar heeft tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan het lid via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent, info@Mpact.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan het lid ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kan het lid vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Als Mpact niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens het lid verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact het lid vragen om het verzoek (nader) te specificeren. 

Het lid heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen hem in de gelegenheid brengt om persoonlijke gegevens aan Mpact verleend, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor eigen doeleinden over verschillende diensten heen.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om het lid te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Mpact , kan de gebruiker – indien hij/zij dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen – dit melden aan Mpact. Ook zal in elke informatiemail en elektronische nieuwsbrief die Mpact toestuurt een link worden geplaatst om van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven. Mpact kan tot twee (2) jaar na het laatste gebruik van de dienst de gebruiker informeren via nieuwsbrieven.

Bovendien kan de abonnee steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien deze meent dat Mpact de rechten niet naleeft: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: contact@apd-gba.be).

6. HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Cookies zijn bestandjes waarin bepaalde gegevens van een bezoeker van een website worden opgeslagen. Deze zijn gekoppeld aan de browser die je gebruikt. Voor de website www.cozywheels.be worden slechts enkele cookies gebruikt. Die gelden meteen voor elk subdomein van de website. Voor het gebruik van alle niet-noodzakelijke cookies wordt expliciete toestemming gevraagd aan de bezoekers van de website. Algemeen kunnen cookies ingedeeld worden naar duur, herkomst en doel.

Duur

Session cookies — Deze cookies zijn tijdelijk en verlopen zodra je je browser sluit (of zodra je sessie eindigt).

Permanente cookies — Deze categorie omvat alle cookies die op je harde schijf blijven totdat je ze zelf wist of je browser deze wist, afhankelijk van de vervaldatum van de cookie.

Herkomst

First-party cookies — Zoals de naam al aangeeft, worden first-party cookies rechtstreeks op je apparaat geplaatst door de website die je bezoekt.

Cookies van derden — Dit zijn de cookies die op je apparaat worden geplaatst, niet door de website die je bezoekt, maar door een derde partij, zoals een adverteerder of een analysesysteem.

Doel

Noodzakelijke cookies — Zonder deze kan de site niet werken, daarom kunnen ze niet geweigerd worden door de gebruiker.

Voorkeurscookies (“functionele cookies”) — Deze cookies laten toe om je eigen voorkeuren op te slaan. Het gaat hier om voorkeuren als niet-ingelogde gebruiker.

Statistische cookies — .Deze cookies worden ook wel ‘prestatiecookies’ genoemd en verzamelen informatie over hoe je een website gebruikt, zoals welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt. Geen van deze informatie kan worden gebruikt om je te identificeren. Het is allemaal geaggregeerd en daarom geanonimiseerd. Hun enige doel is om de functies van de website te verbeteren.

Marketing cookies — Deze cookies houden je online activiteiten bij om adverteerders te helpen relevantere advertenties te leveren of om te beperken hoe vaak je een advertentie ziet. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn permanente cookies en bijna altijd van derde partij.

Cookies op cozywheels.be

Noodzakelijke cookies (first-party, door cozywheels.be)

Voorkeurscookies (first-party, door cozywheels.be)

Statistische cookies (first-party, website statistieken door Google Analytics)

Cozywheels.be plaatst deze cookies voor Google Analytics zelf, via een script van Google op de website. Google Analytics gebruikt vooral first-party cookies, omdat cookies door  derden vaak geblokkeerd worden door een browser. Cozywheels.be maakt zelf géén gebruik van “marketing cookies”. Deze laatste zijn cookies door derden (DoubleClick cookies). Je zal op een andere website nooit plots een advertentie te zien krijgen voor cozywheels.be omdat je onze website hebt bezocht. Er kunnen echter wel marketing cookies geplaatst worden door Youtube op pagina’s waar een Youtube filmpje embedded is, tenzij je dit weigert. Daarom is de keuze om die effectief te weigeren op deze site ook opgenomen.

Je kan je voorkeuren met betrekking tot cookies op elk moment wijzigen, door op het icoon links onderaan de website te klikken.

7. MAILCHIMP

Mpact maakt voor nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van het lid. De nieuwsbrieven worden doorgaans vierjaarlijks verstuurd, maar daarnaast is er ook ruimte voor extra communicatie. Denk maar aan een extra mail bij de overdracht van Cozywheels naar Mpact, of wanneer het privacy beleid aangepast wordt. 

8. WIJZIGING PRIVACYBELEID

Mpact mag de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde wijzigen, zolang dit conform is aan de gangbare Europese en nationale wetgeving. De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de website en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. Mpact.be behoudt zich ook het recht om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met:

Cozywheels

Koningin Maria Hendrikaplein 65B

9000 Gent

Tel: 09/2423279

Hello@cozywheels.be 

Laatst bijgewerkt op 18/01/2022